مدیرعامل

دکترمحمدرضا ملایی فرد

مدیرعامل و ریئس هیئت مدیره
۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹
mollaeifard@gmail.com
آدرس تستی