سرمایه های انسانی

هیئت مدیره و مدیران شرکت

دکترمحمدرضا ملائی فرد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس محمد حدادایان پور

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس سید ابراهیم توحیدی زواره

عضو هیئت مدیره