سرمایه های انسانی

هیئت مدیره و مدیران شرکت

دکترمحمدرضا ملایی فرد

مدیرعامل و ریئس هیئت مدیره

مهندس حدادیان پور

عضو هیئت مدیره

مهندس سید ابراهیم توحیدی

عضو هیئت مدیره