توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: عملیات استخراج هماتیت و باریت به میزان سالیانه 37000 تن

مدت قرارداد: 3 سال

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: معدن تحت تملک کوشاکانسار می باشد
تاریخ شروع پروژه: 1399
تاریخ پایاان پروژه: تاکنون
میزان پیشرفت پروژه: