توضیحات پروژه

موضوع قراداد: انجام کلیه عملیات معدنکاری جهت استخراج باطله و ماده معدنی به میزان سالیانه 30 میلیون تن

كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ شروع پروژه: 1393
تاریخ پایاان پروژه: نامشخص
میزان پیشرفت پروژه: