توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: ساخت حوضچه جمع آوری پساب کارخانه

شرح مختصر پروژه: عملیات خاکی مربوطه و انجام عملیات ایجاد لایه های نفوذ ناپذیر اولیه و ثانویه

مدت قرارداد: 15 ماه شمسی

کارفرما: شرکت انکا

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت انکا
تاریخ شروع پروژه: 1389
تاریخ پایاان پروژه: 1390
میزان پیشرفت پروژه: