توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : انجام عملیات باطله برداری در بلوک 5 گچین

مبلغ پیمان : 29,629,280,429 ریال

مدت قرارداد : 4 ماه شمسی

کارفرما : شرکت اسکام

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت اسکام
تاریخ شروع پروژه: 1391
تاریخ پایاان پروژه: 1392
میزان پیشرفت پروژه: