توضیحات پروژه

موضوع قرارداد : انجام عملیات باطله برداری در بلوک 5 گچین

مبلغ پیمان : 29,629,280,429 ریال

مدت قرارداد : 4 ماه شمسی

کارفرما : شرکت اسکام

جزپیات پروژه

Categories:
Client: شرکت اسکام
Location: Mountain View CA 94043