توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: اجرای عملیات ساختمانی پروژه تغلیظ سرباره کنورتور

مدت قرارداد: چهار ماه شمسی

کارفرما: شرکت نیپک (شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه)

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت نیپک (شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه)
تاریخ شروع پروژه: 1387
تاریخ پایاان پروژه: 1388
میزان پیشرفت پروژه: