توضیحات پروژه

موضوع قراداد: استخراج و باطله برداری از معدن دره آلو

مدت قرارداد: سه سال شمسی

كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

جزئیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ شروع پروژه: 1389
تاریخ پایاان پروژه: 1393
میزان پیشرفت پروژه: