توضیحات پروژه

موضوع قراداد: عملیات معدنکاری در مجتمع مس سرچشمه

حجم پیمان: 22,234,452 تن

مدت قرارداد: 3 دوره یکساله

كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ شروع پروژه: 1397
تاریخ پایاان پروژه: نامشخص
میزان پیشرفت پروژه: