توضیحات پروژه

موضوع قرارداد: احداث و راه اندازی کامل کارخانه بیولیچینگ مس با ظرفیت تولید 3500 تن مس کاتد در سال  – معدن مس سرگز جیرفت

شرح مختصر پروژه: تولید کاتد مس به روش بیولیچینگ

مدت قرارداد: 2 سال

کارفرما: شركت توسعه صنایع مس جیرفت

جزيیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شركت توسعه صنایع مس جیرفت
تاریخ شروع پروژه: 1388
تاریخ پایاان پروژه: 1389
میزان پیشرفت پروژه: