توضیحات پروژه

موضوع قراداد: عملیات معدنکاری در مجتمع مس سرچشمه

حجم پیمان: سالیانه 44.861.307 تن

حجم قرارداد : 45,000,000 تن

مدت قرارداد: 5 دوره یکساله

   كارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

جزپیات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت ملی صنایع مس ایران
تاریخ شروع پروژه: 1393
تاریخ پایاان پروژه: 1396
میزان پیشرفت پروژه: