گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه یک در رشته کاووش های زمینی، راه و ترابری)